Skip to main content

 

 

 

 

Dizze utbundiche Fries is berne op 14 juli 2001.

As lyts jonkje wie Berry al wyld fan musyk en hy wie al gau mei in gitaar dwaande.

Hy is geregeld by in konsert te fynen en is in echte libbensgenieter.

Berry wurket as begelieder op in wengroep en dit fynt hy krekt lyke moai.

Berry is in echte dwarsbongel en docht dingen graach op syn eigen wiize.

Derom fjilt hy him goed thus yn de band Jitiizer! Syn gaazje is in pudsje Haribo.