Skip to main content

Skopt Kont

Opnommen: 11-1998 – 02-1999

Studio: Innersound Studio Terherne

Útkommen: 03-04-1999

 

 

FRYSLÂN BOPPE

 

Fryslân 500 jier, wat is dat foar flauwekul.
Nee, al 500 jier binne wy hjir de lul.
Sa lang besette de Hollanders ús al.
Ja, wy sitte by de tsiiskoppen yn’e fal.
En dy nep-Friezen, dy’t dit allegearre fiere.
Dy sille wy siede en yn’e kop om riere.
Dus oprjochte Friezen, stek oan dy lont.
Want de echte Friezen, dy skoppe kont!

Fryslân boppe, Fryslân boppe! Lit ús Fryslân net weirotte!
Fryslân boppe, Fryslân boppe! Hollân yn’e groppe!!

Dus stek dy Fryske flagge yn top.
En sla dy Hollanders foar de kop.
En mei al dy nep-Fryske miten.
Der hie Grutte Pier wol rie mei witten.
No kylhelje en rap dy hap.
Oars ferdwynt ´s Fryslân fan’e map.
In echte Fries dy is net braaf.
Dy’s noch leaver dea as slaaf!

Fryslân boppe, Fryslân boppe! Lit dy net ûnder de bealch skoppe!
Fryslân boppe, Fryslân boppe! Hollân yn’e groppe!!

Dy ferrieders dy’t gjin Frysk mear prate wolle.
Dy krije hjoed as moarn in bile yn’e holle.
Harren bern moatte fan hun ABN prate.
Nee, sokke Friezen kinst allinne mar hate.
Fries, werje dy ezels by de grins.
Want in Hollander is in beast, dat is gjin mins.
Dus Fries, fjil dy oprjocht en frij.
En sjong út folle boarst mei my mei:

Fryslân boppe, Fryslân boppe! Fries, lit net mei dy spotte!
Fryslân boppe, Fryslân boppe! Hollân yn’e groppe!!


JEHOFA KEAREL

Soms hast wolris as de doarbelle giet,
dat der d’ien of d’oare hapsnurker stiet.
Sa’n ien mei in koffer yn it hantsje,
en de skeiding netsjes nei ien kantsje.
As d’r sa’n kearel by my oan de doar stiet,
dan wit ik dat it net lang duorjen giet.

Jehova kearel, wa tinkst datst bist?
Tinkst dast de wrâld betterje kinst!
Mei dien glêde praatsjes altiid mar seure
en leafst de hille mienskip ôfkeure!
Flauwe kearel!

Yn grutte getale alle strjitten del rinne,
sjen oft jim noch in sieltsje winne kinne.
Ik soe mar fêst nije skoun bestelle,
foarby de foardoar hat noch nimmen it helle.
Die boekjes fan jim binne krekt as in folder,
sjochst se oeral en stean barstens fol kolder.

Jehova kearel, wa tinkst datst bist?
Tinkst dast de wrâld betterje kinst!
Mei dien glêde praatsjes altiid mar seure
en leafst de hille mienskip ôfkeure!
Flauwe kearel!


 

SINEES

De sinees op’e hoeke, ik kom d’r net sa faak.
Mar at ik d’ris in kear bin, is’t wis raak.
Ik waan my dan in sinees, knyp d’eagen sawat ticht.
Der komt nog by, op myn iten ek wat minder sicht.

Want sis no sels, dat rare sinese guod, fertrouwst it suver net.
Mei dy lytse giele hantsjes yn’e keuken sjogge se net sa krekt.
At ik my de bek al oer dy nammen brek, hoe komt dit dan mei’t foer.
Lêsten hie’k syn hûn, foar santjin gûne en in stoer.

Loempia, Sambal bai?
Bami Goreng, Sambal bai?
Koeloeyoek, Sambal bai?
Bakt aai, Sambal bai!

De sinees op’e hoeke is al faak bekeurd.
Dan wie de keuken wer te folle besmeurd.
De plyzje komt wer lângs te kontrolearjen foar in dei.
En nimme lyk wat illegale broeders mei.

De sinees op’e hoeke, ik kom d’r net sa faak.
Mar at ik d’ris in kear bin, is’t wis raak.
Ik waan my dan in sinees, knyp d’eagen sawat ticht.
Der komt nog by, op myn iten ek wat minder sicht.

Loempia, Sambal bai?
Bami Goreng, Sambal bai?
Koeloeyoek, Sambal bai?
Bakt aai, Sambal bai!


HIPPY

Ik rûn lêst’ op strjitte,
ferfeelde my wer siik.
Ik socht wat om te fechtsjen,
mar seach wer neat.

Ik seach doe in hippy,
dy woe doe wol slaan.
Mar dêr wie de plyzje,
dus it wie fan de baan.

Hippy, hippy, kom do hjirre,
dan sil ik dy efkes lekker ferhierje.
Ik lûk dyn hirren út’e kop,
en gean se siede yn it sop.

Ik rûn lêst’ op strjitte,
ferfeelde my wer siik.
Ik socht wat om te fechtsjen,
mar seach wer neat.

Ik seach doe in hippy,
dy woe doe wol slaan.
Mar dêr wie de plyzje,
dus it wie fan de baan.

Hippy, hippy, kom do hjirre,
dan sil ik dy efkes lekker ferhierje.
Ik lûk dyn hirren út’e kop,
en gean se siede yn it sop.


DE MOL

It wie rûn en brún…
en it like wol op drop…
en it slimste wie…
it foel krekt op syn kop!

Gatfergemi, wa hat my op’e kop skiten!

In do fleach tafallich foarby,
hy sei: is dizze stront fan dy.

Sa frege hy ek in hynder en in knyn,
is dizze stront fan jimme miskyn?

De baarch en de geit hienen it net flikt,
welke kloat hie dan op syn kop mikt.

De mol die baalde op’t lêst as in stekker,
want stront op’e kop, dat is ek net lekker.

Wat gemien, wa hat my op’e kop skiten!
In do fleach tafallich foarby,
hy sei: is dizze stront fan dy.

Sa frege hy ek in hynder en in knyn,
is dizze stront fan jimme miskyn?

De baarch en de geit hienen it net flikt,
welke kloat hie dan op syn kop mikt.

Twa blauwe miggen holpen him út’e rie,
it wie de hûn dy’t him op’e kop skiten hie.

Wat gemien, wa hat my op’e kop skiten!


IT WIE IN MOAI WYFKE

In saterdeitejoene op in fyts troch de stêd
Ik trape hurd, it wie spannend, want it wie al wat let
En doe deuk in gestalte op ik nadere fan achter
Ik fertrouwde it saakje net, dus ik trape al wat sachter
Ik pakte myn kettingslot, it seach der út as in gedrocht
Swarte mûtze, kreupel, rint wat rûn troch de bocht
Doe ik der nêst stieng doe tocht ik: no sil it wol los gean
Mar ik mocht de gods moaiste kreaasje fan in froulike kop sjên
Ik trekke werom, se strompele, se mompele wat rûn
Dus ik wie sels ek trochsakke en it wie kâns wat moais te pakken
Dus sy achterop ûnderweis troch de nacht nei myn hûs
Ik hearde it spinnen fan har poeske doe ik waard sneden troch in buske
Om in lang ferhaal koart te meintsjen ik slingerde en sy foel
En no rint se rûn mei in litteken dwêrs oer de smoel

It wie sa’n moai wykje..

Yn de kroech op syk nei froutsjes wat it beast fan binnen gromt
Sittend flak by de doar, sjên wat der binnen komt
Mar wat der oan spoket, niks oars, it skynt dat der ús net grinst
No net direkt yts wermei datst geanst keesen
Yn wezen wie de joene net sa slache as it doarret
Ik begong achteroer te slaan, ik wurd behoarlik kachel dus
Ik hong oer de barkruk de hoop wie al lang ferflein
Doe ik ergens in ynsakke wyfke seach stean in lang ein
Mei ús heidam it wie in feit ik toch dy is foar my
Ik soe der mei stuiterje oer in sprei
Mar dit wie wat de klant doe sei
Myn dranke del sette en rân nei de wc
Ik tocht der kin it ek wol by myn gedachte oan in snee
Ik luts de doar iepen ik toch ik jou der in feech
En ik seach dat se stieng te pisjen mei de bril omheech

It wie sa’n moai wyfke…

Is dit net fet, it dit net dope
Nederlânske rappers gean foar ús op’e loop
Ik moat oerjaan fan dy nederlânske praat
Moast sizze twa goene fyftich en nee gjin knaak
Moast sizze jerrebarre en gjin ooievaar
Dat klinkt miskyn gek en it klinkt miskyn raar
Mar dat makket net út, want wy gean gewoan troch
Troch dy dope en drum krij ik allinne mar myn nocht
Sjoch wat is Fryslân yn’e bocht,
Mar foar ús leaver gjin alvestêdentocht
It skaatsen dat is echts niks foar ús
Wy sitte leaver thús foar de bús
Dus nim my gjin nepper of in domme ferske sjonger
Want dan dump ik dy mei in boochje yn’e tsjonger
Op de boaiem fan it fryske wetter
En yn’t fryske rappen wurd ik allinne mar better


SIIK OP BED

Ik bin mei myn fiets oer de kop flein,
en ‘k haw de hiele wike op bêd lein.
Alles die my sear, ‘k hie in snee yn myn ear,
‘k bin sa mislik dokter, ik spui de hiele dei.
Kinne jo my ek helpe, hawwe jo wat foar my.

Dokter, dokter, ik gean dea.
Dokter, dokter, it giet my troch de lea.
Dokter, dokter, ik fergean fan’e pine.

Dat wie net alles, ‘k hie in stik yn myn reet,
mar dat wie gau oer mei in fette skeet.
Ik wie as in aap sa blyn, kaam dit troch it sop miskien?
Bin net in drinker, mei gewoan graach ien.
In hân fol, soms in stik as tsien.
Altyd goed, wat fertinning yn it bloed.

Dokter, dokter, ik gean dea.
Dokter, dokter, it giet my troch de lea.
Dokter, dokter, ik fergean fan’e pine.

Ik bin mei myn fiets oer de kop flein,
en ‘k haw de hiele wike op bêd lein.
Alles die my sear, ‘k hie in snee yn myn ear,
‘k bin sa mislik dokter, ik spui de hiele dei.
Kinne jo my ek helpe, hawwe jo wat foar my.

Dokter, dokter, ik gean dea.
Dokter, dokter, it giet my troch de lea.
Dokter, dokter, ik fergean fan’e pine.


FERREK DA’S GEK

Ik wie doe tink in jier as fiif,
ûntduts ik dochs in hiel frjemd ding.
Eat dat der al in moai skoft hong,
sa’n fiif jier hie’k it al oan it liif.

En ik tocht, en ik tocht…

Op myn achtste wer in kear,
hee apart, der is noch mear.
It spultsje wie no wis kompleet,
der hong ek noch in pûde foar myn reet.

En ik tocht, en ik tocht…

Ferrek, da’s gek,
ûnder myn pymel hinget in sek,
Jawis, ’t is wier,
oan myn dikke pûde groeit in pôle hier.

In pear jier letter, jawis,
ik skrik: ik wit net wat dit is!
Der groeit no noch mear op myn pier,
nuver, it liket wol okselhier.

En dat is, en dat is…

Ferrek, da’s gek,
ûnder myn pymel hinget in sek,
Jawis, ’t is wier,
oan myn dikke pûde groeit in pôle hier.


TITUS DE BARBAAR

Titus de broer fan Grutte Pier,
ik liich net, nee it is wier.
Sa grut en sterk as in bear,
hy hat in swurd, gjin gewear.
Titus is no in echte barbaar,
levensgefaarlik, foar alles in gefaar.
Tink net ik kin him wol oan,
sa binne der al tefolle stoarn.

Titus de Barbaar hat lang hier en in burd,
mei in knoert fan in jitiizeren swurd.
As’t him stjin komst tink er dan mar om,
foar datst’t witst bist it hoekje om.
foar datst’t witst bist it hoekje om.

Titus de barbaar libbet no net mear,
hy leit onder de sjedden, de grutte bear.
Mar altiid dwaalt syn geast hjir noch,
en mar fermoadzje, frjemd toch.
Soms sjochst him midden yn’e nacht,
dan slaat er ta, hiel ûnferwacht.
Mei minsken fermoadzje fielt er him goed, hy fynt it prachtich dat spottende bloed.
Titus de Barbaar hat lang hier en in burd,
mei in knoert fan in jitiizeren swurd.
As’t him stjin komst tink er dan mar om,
foar datst’t witst bist it hoekje om.
foar datst’t witst bist it hoekje om.


KNYN

Gjin tekst dit kear.


DE TELEVYZJE SÛGET

Jûns nei it iten, dan sit ik yn myn stoel,
dan kry ik wer dat benaude zap gefoel.
Ik flean se op en del, 26 op in ry,
mar in knap programma is der net by.

De televyzje sûget.

Flauwe spultsjes mei in nifo fan nul,
praterij mei freeslik slap gelul.
Sjippe serys mei in bernich ferhaal,
de televyzje is iets wer’t ik fan baal.

De televyzje sûget.


SKOPT KONT

Sex, drugs en rock & roll, is wert ’t om giet.
Sex haw’ wy nauwliks, drugs fin’ wy shit.
Rock is te sêft, dat fin’ wy bekaait.
FTC is, wêrt ’t ús hjir om draait.

Sjoch op, flean op.
Lib’ hurd, stjêr hurd.
Frysk Ton-ger Core.
Skopt kont!

De F is foar Frysk, ús memmetaal.
T fan Tonger, in soad kabaal.
C fan de Core, no is it kompleet.
JITIIZER, ’t giet ús nea te neet.

Jit Jit Jit – Jit Jit JITIIZER
Jit Jit Jit – Jit Jit JITIIZER
Skopt kont – skopt kont – skopt kont
Skopt kont – skopt kont – skopt kont

Dúdlike taal, der stean wy foar.
Mei syn fiven, Frysk Tonger Core.
Wat is’t libben moai, wy genietsje der fan.
Gean net nei hús, hjir komt er dan:

Jit Jit Jit – Jit Jit JITIIZER
Jit Jit Jit – Jit Jit JITIIZER
Skopt kont – skopt kont – skopt kont
Skopt kont – skopt kont – skopt kont

JITIIZER, it giet ús nea te neet,
dus kom no fan dyn luie reet.
En traapje yn dy doar,
en gean foar it frysk tonger core.

Jit Jit Jit – Jit Jit JITIIZER
Jit Jit Jit – Jit Jit JITIIZER
Skopt kont – skopt kont – skopt kont
Skopt kont – skopt kont – skopt kont


FRETTERY OAN’E WOARTELS

Ynstrumentaal