Skip to main content

De nije Friezen

Opnommen: 05-2008
Studio: Innersound Studio Terherne
Útkommen: 05-07-2008

 

DE NIJE FRIEZEN

 

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!


 

HEITELÂN

 

Grutte klauwen en in reade kop,
It wiide lân of it romme sop.
Stean foar dy klear at it moat,
Mar oan frijheid komme se te koart.
Iis, wetter, lân en de loft,
Rinne wy altyd, mar sy spylje fals.
Myn God! Fryslân giet dea!
Wy kinne net bliid wêze mei al dy prakke hjir.

Nim myn taal en nim myn frijheid,
Wa tinkst do wol datsto bist!
Nim myn wetter en myn lân,
Mar wy gean troch, en troch, en troch!
Frijheid sit ús yn ús tinsen,
Frijheid sit ús yn ús bloed.
Op in dei dan sille wy fjochtsje,
Troch en troch, en troch, en troch.

Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik ek,
Ik wol frijheid foar ús heitelân.
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik ek,
Ik wol frijheid foar ús heitelân.

Kom op Gurbe, ‘k rekkenje op dy.
Kom op Gurbe, moarn bist frij.
Kom op Gurbe, de flag omheech.
En proast op dy myn grutte freon.
Kom op Gurbe, ‘k rekkenje op dy.
Kom op Gurbe, moarn bist frij.
Kom op Gurbe, de flag omheech.
En proast op dy myn grutte freon.

Kom op Gurbe, ‘k rekkenje op dy.
Kom op Gurbe, moarn bist frij.
Kom op Gurbe, de flag omheech.
En proast op dy myn grutte freon.
Kom op Gurbe, ‘k rekkenje op dy.
Kom op Gurbe, moarn bist frij.
Kom op Gurbe, de flag omheech.
En proast op dy myn grutte freon.

Nim myn taal en nim myn frijheid,
Wa tinkst do wol datsto bist!
Nim myn wetter en myn lân,
Mar wy gean troch, en troch, en troch!
Frijheid sit ús yn ús tinsen,
Frijheid sit ús yn ús bloed.
Op in dei dan sille wy fjochtsje,
Troch en troch, en troch, en troch.

Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik ek,
Ik wol frijheid foar ús heitelân.
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik ek,
Ik wol frijheid foar ús heitelân.

Nim myn taal, nim myn frijheid,
Wa tinkst do wol datsto bist!
Nim myn wetter en myn lân,
Wy gean troch, en troch, en troch!
Frijheid sit ús yn ús tinsen,
Frijheid sit ús yn ús bloed.
Op in dei dan sille wy fjochtsje,
Troch en troch, en troch, en troch.

Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik wol,
Ik wol, ik ek,
Ik wol frijheid foar ús heitelân.