Skip to main content

28-01-2011 – Wer werom op it feste lan

Om 6:30 giet de wekker, want wy moatte betiid breakfast hawwe.

In oere as acht moatte wy fan de boat.

No dat falt behoarlik tsjin, want de authorities nimme alle tiid en 9:30 binne wy noch net troch de doeane.

Doe skille Willem de V. fan Omrop Fryslan Noardewyn om te freechjen at alles noch goed is mei de hearen.

Wy tinke dat RikuS it hiel goed ferwurde hat!

It is no healwei tolven, en wy begjinne te triljen.

Earst om bier! Letter!

Werom nei it oersicht