Skip to main content

27-01-2011 – Bands, bands, bands

Hjoed betiid fan bed, want wy fiele us sterk!

De earste band begjint om tsien oere by the pool.

De oare bands dy’ t wy allegear noch ris sjen wolle (se spylje allegear 2x),

komme hjoed net al te let foarby.

Sa, no earst in Bud!

Werom nei it oersicht