Skip to main content

24-01-2011 – Op nei de cruise

Wat hawwe wy goed sliepen fannacht!

In oere as elf de bonken yn de bak en RikuS skarrelt om ien oere al wer om.

Hy moat pisje, mar hinget erges yn de gerdinen.

Om twa oere bellet Tommy syn baas at hy em efkes by de garage wij helje kin.

Om fjouwer oere hawwe wy de sliep skjin ut en moatte us oant 6:30 sjen te fermeisjen.

Doe hawwe wy in goed fet stik fretten han, sadat de brune op reis kin.

Wy kinne pas om 12:00 op de boat, dus earst wat sightseeing en in stik as wat Buds.

Werom nei it oersicht