Skip to main content

13-05-2007 – The Bronx

Hjoed wie de wekker net set, want it is namelijk altyd te let nei in optreden.

Sadwaande wer drave nei de Manhaten diner freonen foar in platte pannekoek en in bakt aai.

Dat it mar wer stront wurde mei.

Op ”e fyts nei it New York Yankees stadion;

ien as oar baseball klupje yn de Bronx en dêrnei troch Harlem wer”t wy de piepsjo en erotyksjop kwakkeloas foarby fytsten.

Dernei efkes in bierke en fette hap helje op de boulevard mei it útsicht op New Jersey;

dêr kamen wy der efter dat de swervers hun eigen menu gearstelle út de ôffalbakken.

Om fiif oere de fytsen wer ynleverje en kwakkeloas inkelde bierkes deryn kippe, efkes ite en hawar, de wike is hast om.

 

Werom nei it oersicht