Skip to main content

15-05-2007 – The day after

Wer”t wy de hinneweis 6 oeren ekstra hienen te benutten, kaam de weromreis wat kâld op it dak.

Hjuster al in omdangeldei yn Washington en no in nacht wer”t it kwalik donker west hat,

want wy fleagen tsjin de tiid yn; gjin sliep hân dus.

Mar om no oerdeis in pear oerkes te sliepen sil ek wol averjochts wurkje,

dus mar trochsette en normale tiid op bêd.

Yn Amerika moast de interne hûshâlding wenne oan de fette hap,

mar dêr ien kear oan wend, is de omskakeling nei jirpels mei bjentsjes ek wer grut.