Skip to main content

26-01-2011 – Cozumel

Efkes wat oars. In oere as 7 lizze wy yn de dock op it eilan Cozumel.

Dan wolle jo ek wat fan it eilan sjen, dus wy hawwe skooters hierd.

Sawat it hiele eilan yn de runte west.

Bongel fun it hielendal neat, want se hawwe allinnich mar fjouwertakt skooters.

Op sa’ n eilan kinst wol 50 wurde.

Altyd moai waar, it wie der hjoed sa’ n 30 graden. En dat is “harte winter”.

Ein fan de middei wer oan board.

Dat waard ek wol tiid, want der siet noch net safolle bier yn.

Wer de hiele jun in stik lawaai oan de harses en mar in kear net te let op bed.

It ljocht gong rap ut.

Behalve Tommy, dy hawwe se healwei trijen ut it casino setten.

Hy hat neat ferlen, dat koenen se net waardearje.

Werom nei it oersicht